tirsdag 29. august 2023

VALG 2023 - Svar spørsmål 2 - Samferdsel - Oppdatert 2.sep

Tusen takk til alle partier som også har svart på dette spørsmålet fra Laget Vel . Svarene er utfyllende så de publiseres ett av gangen.

Er det noe som mangler, så takker vi for rettelser/oppdateringer.

Rekkefølgen på besvarelsene er resultatet av en loddtrekning, og lik for alle besvarelser.

Spørsmål 2: Samferdsel

Laget har opplevd en veldig stor økning av gjennomgangstrafikken de siste årene som skaper bekymring. Stor bekymring skaper også skolelevers bussbytte midt i Lag-krysset som oppleves som veldig utrygt. Hva vil deres parti gjøre for å skape tryggere ferdsel og skolevei for hele kommunen?


Parti

Svar til spørsmål 2: Samferdsel og sikkerhetHovedveien ( Fv411) gjennom Laget er en Fylkesvei og derfor kan ikke vi i Tvedestrand Fremskrittsparti gjøre noe / garantere for bedre sikkerhet i dette krysset. Men vi ønsker å ta dette opp med våre kolleger i Fylket og håper at dette er et område flere partier i Fylket vil kunne enes om å utbedre.

 


KrF vil jobbe aktivt for å få til trygge gang- og sykkelstier i kommunen. Vi vil jobbe for å fullføre fortauet på Gjeving som stopper noen hundre meter fra Bergendalkrysset. Vi har programfestet å jobbe for å sikre Borøyveien for gående og syklende, få gang- og sykkelvei ned Tangenbakken til Bertesnes, og sikre gang- og sykkelsti langs den gamle E18-traseen fra Songe til Tvedestrand. Når det gjelder situasjonen i Laget vil vi høre på hva innbyggerne mener er det viktigste for dem. Det er dere som bor i Laget som vet hva som bør gjøres noe med. Tiltak som kan komme på tale er gang- og sykkelvei, slik det er på Hope, fartsbegrensning fra dagens 50 til 40 og fartshumper. Bussbyttet i Lag-krysset må det finnes en bedre løsning på, og vi vil jobbe for at fylket og kommunen ser på tiltak som kan øke sikkerheten for elevene her.

Arbeiderpartiet vil delta aktivt inn i kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Det er dette utvalget som bør få slik innspill som dere kommer med her, for å kunne komme i en aktiv dialog med fylkeskommunen som veieier.

Arbeiderpartiet vil også være en aktiv pådriver slik at vi får rullert kommunens trafikksikkerhetsplan, som vedtas av kommunestyret. En slik rullering søker innspill fra hele kommunen som prioriteres inn i en handlingsplan. Vi er helt avhengige av en prioritert handlingsplan for å at fylkeskommune skal gjøre tiltak på fylkesveier i vår kommune.


Denne veistrekningen og andre overbelastede veier i kommunen er fylkesveier. INP vil drive utstrakt lobbyvirksomhet mot fylket for å få gjennomslag for utbedring av disse veiene.
Vi vil jobbe for ett bredt samarbeid med øvrige partier for å fronte bedre fylkesveier i kommunen. Dette har vi også med i partiprogrammet. 

Dersom det er bekymring rundt gjennomgangstrafikk og bussbytte for skoleskyss er dette en sak Trafikksikkerhetsutvalget bør se på. Om mulig bør det finnes en bedre plass eller løsning for bussbytte. I slike tilfeller må det jobbes opp mot, og i samarbeid med fylket da dette er fylkesveier.

Kan ikke se å ha mottatt svar.
Dersom det er bekymring rundt gjennomgangstrafikk og bussbytte for skoleskyss er dette en sak Trafikksikkerhetsutvalget bør se på. Om mulig bør det finnes en bedre plass eller løsning for bussbytte. I slike tilfeller må det jobbes opp mot, og i samarbeid med fylket da dette er fylkesveier.


Utfordringen for kommunen er at nesten alt sortere under fylkeskommunen som er veieier av det aller meste av vei i kommunen. Kommunen får ikke tildelt midler for å gjøre slike investeringer og oppgraderinger, siden kommunen ikke er veieier.

Det kommunen kan gjøre er å ha en liberal praksis på hva som defineres som farlig skolevei og dermed komme inn under skyssordningen.

Når det gjelder krysset i Laget så ser Rødt den utfordringen og er enig i at dagens løsning ikke er tilstrekkelig. Rødt oppfordrer Laget Vel til å sende inn saken til kommunens trafikksikkerhetsutvalg og til fylkeskommunens trafikksikkerhets utvalg. Det er bare å sende en epost til henholdsvis kommunens postmottak og det samme for fylkeskommunens, og i emnefeltet skrive "Til Trafikksikkerhetsutvalg".

Det er de to utvalgene som har mest innflytelse på akkurat dette. Forøvrig vil Rødt følge dette opp i kommunestyret så godt det lar seg gjøre. Kommunestyret skal etterhvert sende innspill til Fylkeskommunen om hvilke trafikksikkerhets punkter der trengs utbedring på, og da er dette krysset naturlig å ta opp der. Rødt i Tvedestrand kan forøvrig  ta opp saken med Rødts fylkestingsgruppe etter valget.


Kan ikke se å ha mottatt svar.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar