torsdag 31. august 2023

VALG 2023 - Svar Spørsmål 4 - Helårsboliger - Oppdatert 2. sep

Tusen takk til alle partier som også har svart på dette spørsmålet fra Laget Vel. Alle svar som er mottatt er nå publisert.

Er det noe som mangler, så takker vi for rettelser/oppdateringer.

Rekkefølgen på besvarelsene er resultatet av en loddtrekning, og lik for alle besvarelser.

Spørsmål 4: Helårsboliger

I Laget er flere boliger solgt til fritidsbruk. De siste 15 årene har antallet boliger i Tvedestrand som brukes som fritidsbolig trolig mer enn doblet seg. Hva mener deres parti kan gjøres for å bidra til at flere boliger igjen blir helårsboliger?

Parti

Svar til spørsmål 4: Helårsboliger
Et godt bomiljø fordrer gode tilbud på flere områder. Idrett og kultur sammen med natur og friluftsområder kan sammen skape gode møteplasser for fastboende. Vi ser det også som viktig, da spesielt for distriktene, at de har økonomiske og transportmessige fordeler i forhold til sentrum. Kanskje en senking av eiendomsskatten for fastboende er en mulighet. I tillegg vil Tvedestrand FrP jobber for samkjøringstjenesten Svipp, slik at man lettere kan komme seg til og fra sentrum, uten å være avhengig av busstidene.

 


KrF er bekymret for utviklingen, som ikke bare gjelder i Laget. Vi ønsker flere helårsbeboere, mer boligbygging, men er bekymret for mer hyttebygging. KrF går til valg på å opprettholde boplikten på Lyngør, Sandøya og Borøya, og vi ønsker å øke ressursene kommunen har til å håndheve regelverket. Vi ønsker også å se på muligheten til å stramme inn på regelverket. Bopliktreglementet i kommunen kom som følge av et kompromiss som KrF var imot, og som det kan være vanskelig å oppnå flertall for å endre. Det prinsipielt mest riktige og kanskje administrativt enkleste ville være å gjeninnføre boplikten i hele kommunen, deriblant i Laget. Nå har kommunestyret vedtatt å se på bopliktreglementet på nytt. Vi vil jobbe for å styrke boplikten som et tiltak for å sikre rimelige, tilgjengelige boliger for småbarnsfamilier og andre som ønsker å etablere seg i kommunen vår, og som et tiltak for å hindre at enda flere helårsboliger blir solgt til fritidsbruk. Kanskje bør vi også se på hvordan reguleringsplanene håndheves. En bolig regulert til helårsbolig skal egentlig ikke kunne brukes til fritidsbolig, den må gjennom en søknad om endring.

Boplikt er imidlertid ikke hele løsningen. Vi må få folk til å ønske å bo i kommunen vår, både i sentrum og i grendene. Vi ønsker mer tid til det viktigste. I det legger vi for eksempel mer tid til familie. Vi vil jobbe for fortsatt god barnehagedekning, to opptak til barnehage i året, gratis barnehageplass og SFO fra og med tredje barn, men vi vil også jobbe for bedre kollektivtilbud på kveld og helg i hele kommunen, tryggere nærmiljøer med nedsatt fartsgrense og flere gang- og sykkelstier. Vi må også styrke eldreomsorgen, både for de som fortsatt kan bo hjemme, de som kan bo i tilrettelagte boliger og de som bør inn på Strannasenteret.

Arbeiderpartiet har alltid vært tydelig i sitt syn på boplikt, og har i hele perioden vi nå har vært i gjennom stemt etter denne overbevisningen. Vi ønsker også å opprettholde boplikten der vi har det i dag. Neste år skal boplikt opp som en sak for kommunestyret, og det vil der være naturlig å se på hvordan vi skal, etter vårt syn, få dette til å fungere bedre. Vi mener det var feil å oppheve boplikten i deler av kommunen, og mener at det dere ser på Laget nå er konsekvensen av det.

Vi er inne i en utvikling i kommune der vi ser at vi må være mer aktive for å kunne ha ledige boliger på markedet, og da må vi i hvert fall sørge for at de boligene vi har ikke ender opp som fritidsboliger. Hvordan dette skal gjøres mest effektiv må vi diskutere. Arbeiderpartiet mener at boplikt med god oppfølging, og en innstramming fra statlige myndigheter på unntakene vil være veien å gå


1. INP er imot boplikt.

2. For å etablere nye helårsboliger må infrastrukturen forbedres ut til distriktene.

3. Være en JA kommune til nye etableringer i distriktene. (boligfelt) 


Vi kommer ikke unna å nevne boplikt som et virkemiddel for at boliger skal bli brukt til nettopp helårs bosetning. Senterpartiets holdning er at boplikt i kommunen skal beholdes som den er i dag, det vil si Lyngør, Sandøya og Borøya, men at den kan vurderes innført i flere områder. Skal boplikt innføres bør det gjøres i samråd med innbyggerne. Det foreligger et vedtak om at boplikt skal gjennomgås i 2024, så vi forholder oss til det.

Et annet tiltak er å legge til rette for boligområder som helt fra starten av planlegges som helårsbolig område. Litt større tomter, lett adkomst til kollektivtrafikk- som utvikles i samarbeid med grunneier, vel-foreninger og andre lokale aktører. Rørkilfeltet på Dypvåg og Daleheia på Gjeving er sammenlignbare eksempler.Kan ikke se å ha mottatt svar.
Vår holdning er at folk må få lov til å bo der de selv ønsker. Samt at folk har ulike prioriteringer når det gjelder bosted. Hyggelige, inkluderende og aktive lokalsamfunn er vesentlig for å tiltrekke seg innbyggere og opprettholde bosetting. Vi ønsker å legge til rette for boligbygging både i sentrum og i kretsene, med mål om flere innbyggere og barnefamilier. Vi minner også om at Høyre i flere saker har støttet tomtearealer i Laget. Men dessverre ikke alltid fått gjennomslag for dette, da andre partier ikke har støttet oss.

Høyre er imot boplikt. I praksis kan vi heller ikke se at boplikten har medført verken øket bosetting, eller hindret fraflytting siden den ble innført i deler av kommunen for ca 40 år siden.

Vi synes det ville være et helt urimelig inngripen i folks liv, eventuelt å innføre boplikt på hus man arver.


Det viktigste vil være å få bygd flere boliger og i tillegg ha en liberal praksis på byggesøknader som handler om å gjøre eldre hus tilpasset dagens standard og behov slik at folk ønsker å bo der på helårsbasis. Hvis det for eksempel er ønskelig å få bygget ut et eldre hus for å få på plass et moderne bad bør kommunen i utgangspunktet alltid si ja til det, selv om det for eksempel ligger på areal som er definert som landbruk. 

Bruk må komme foran vern i utgangspunktet, med mindre det er helt særskilte bygninger.


Kan ikke se å ha mottatt svar.


onsdag 30. august 2023

VALG 2023 - Svar Spørsmål 3 - Kommunale investeringer - Oppdatert 2. sep

Tusen takk til alle partier som også har svart på dette spørsmålet fra Laget Vel . Svarene er utfyllende så de publiseres ett av gangen.

Er det noe som mangler, så takker vi for rettelser/oppdateringer.

Rekkefølgen på besvarelsene er resultatet av en loddtrekning, og lik for alle besvarelser.

Spørsmål 3: Kommunale investeringer

Kommunens investeringsplan fra 2016 la opp til at mer enn 97 % av alle kommunale investeringer skulle gjennomføres sentrumsnært. Resultatet 7 år senere er nok at sentrum er tilgodesett med en enda større investeringer enn planlagt. Hva er deres partis holdning til evt. forslag til lønnsomme kommunale investeringer (eksempel høy vekst pr. investert krone) utenfor sentrum?

Parti

Svar til spørsmål 3: Investeringer utenfor sentrum
Forslag til lønnsomme kommunale investeringer er veldig interessant for oss i FrP. For oss er det viktig at godt lagte planer, med realistiske budsjetter presenteres i forkant.

 


Kommunen må investere i infrastruktur som vei, gang- og sykkelstier, vann, kloakk og fiberkabler slik at vi kan få til å ta hele kommunen i bruk. Visjonen til Tvedestrand kommune har i mange år vært at den skal være en god bokommune. De som flytter til Tvedestrand ønsker ofte nærhet til skog, kyst og natur. Da må det være mulig å bygge bolig utenfor de sentrumsnære områdene. Kanskje kan det også være lønnsomst for kommunen å bidra mer til de lokale møteplassene i grendene, som grendehuset i Laget. Kanskje vi også kan tenke at ikke alle kulturarrangementer bør skje i sentrum, men flyttes ut på rundgang til grendene?

Arbeiderpartiet har vært en aktiv pådriver i det som har blitt kalt utviklingsalternativet, og det er investert med tanke på en utvikling som vil komme hele Tvedestrand til gode ikke bare sentrum. Det er investert i skoler, barnehager og ikke minst i næringsområder tett på E-18 som er meget gunstig i forhold til arbeidsplasser. Tvedestrand kommune har nå høy lånegjeld og er nødt til å holde et lavt investerings nivå framover. Arbeiderpartiet vil alltid være positive til nye tiltak som vil kunne være økonomisk lønnsomme, uavhengig om disse er i sentrum eller ute i grendene


INP er ett parti som støtter desentralisering og utbedring av fylkesveier slik at bedrifter og boliger skal kunne etableres i Laget. 

Som vi har påpekt i tidligere innlegg har det blitt investert veldig mye i Tvedestrand sentrum ved at det blant annet har blitt bygd ny barneskole og stor, ny barnehage. Alt dette på bekostning av lokalsamfunnene, der det meste overlates til frivillige lag og foreninger. Nå er det viktig å få på plass boligtomter og infrastruktur til større deler av kommunen.

Ikke minst må mulighetsstudiet for distriktene fullføres. Det ble hentet inn mange gode innspill fra distrikter og lokalsamfunn rundt i kommunen, men etter det skjedde det lite. Senterpartiet har gjentatte ganger purret på manglende fremdrift i et tiltak som faktisk ble enstemmig vedtatt.

Kan ikke se å ha mottatt svar.
De siste årene har vi investert stort i idrettsanlegg ved videregående skole, næringsarealer ved Grenstøl, boliger for Psykisk utviklingshemmede, barnehage på Bronsbu og barneskole. Ingen av disse investeringene ville vært fornuftig å ha gjennomført andre steder enn i nærheten av kommunens sentrum.

Kommunale investeringer må skje der det er et faktisk behov for dette. Fremover vil det være behov for investeringer i Vann og Avløp ulike steder. Pr nå ser vi ikke at det er behov for andre spesielle investeringer verken i sentrum eller i kretsene.

Av hensyn til den store lånegjelden vi nå har, bør vi generelt være forsiktig med større investeringer. Men dukker det opp gode prosjekter, så skal disse vurderes nøye uansett hvor i kommunene det er.


Den viktigste investeringen kommunen kan gjøre utenfor sentrum er å legge til rette for boligtomter. Innbyggere er kommunens inntektskilde nummer en.


Kan ikke se å ha mottatt svar.


tirsdag 29. august 2023

VALG 2023: Kandidater fra Laget + kaffe på valgdagen

 V A L G      2 0 2 3

Også ved dette valget er det kandidater fra Laget på noen av listene:

  • Ingeborg Marie Hagane - Arbeiderpartiet
  • Birgit Kristin Fidgett - Senterpartiet
  • Monica Jeanette Johansen - Sosialistisk Venstreparti
  • Torvil Åsulv Støle - Rødt


Minner om at alle i manntallet er velkommen til å stemme i Laget. Og tradisjonen tro blir det kaffe og noe å bite i.

       Mandag 11.september kl. 10 -13 og 17- 20

VALG 2023 - Svar spørsmål 2 - Samferdsel - Oppdatert 2.sep

Tusen takk til alle partier som også har svart på dette spørsmålet fra Laget Vel . Svarene er utfyllende så de publiseres ett av gangen.

Er det noe som mangler, så takker vi for rettelser/oppdateringer.

Rekkefølgen på besvarelsene er resultatet av en loddtrekning, og lik for alle besvarelser.

Spørsmål 2: Samferdsel

Laget har opplevd en veldig stor økning av gjennomgangstrafikken de siste årene som skaper bekymring. Stor bekymring skaper også skolelevers bussbytte midt i Lag-krysset som oppleves som veldig utrygt. Hva vil deres parti gjøre for å skape tryggere ferdsel og skolevei for hele kommunen?


Parti

Svar til spørsmål 2: Samferdsel og sikkerhetHovedveien ( Fv411) gjennom Laget er en Fylkesvei og derfor kan ikke vi i Tvedestrand Fremskrittsparti gjøre noe / garantere for bedre sikkerhet i dette krysset. Men vi ønsker å ta dette opp med våre kolleger i Fylket og håper at dette er et område flere partier i Fylket vil kunne enes om å utbedre.

 


KrF vil jobbe aktivt for å få til trygge gang- og sykkelstier i kommunen. Vi vil jobbe for å fullføre fortauet på Gjeving som stopper noen hundre meter fra Bergendalkrysset. Vi har programfestet å jobbe for å sikre Borøyveien for gående og syklende, få gang- og sykkelvei ned Tangenbakken til Bertesnes, og sikre gang- og sykkelsti langs den gamle E18-traseen fra Songe til Tvedestrand. Når det gjelder situasjonen i Laget vil vi høre på hva innbyggerne mener er det viktigste for dem. Det er dere som bor i Laget som vet hva som bør gjøres noe med. Tiltak som kan komme på tale er gang- og sykkelvei, slik det er på Hope, fartsbegrensning fra dagens 50 til 40 og fartshumper. Bussbyttet i Lag-krysset må det finnes en bedre løsning på, og vi vil jobbe for at fylket og kommunen ser på tiltak som kan øke sikkerheten for elevene her.

Arbeiderpartiet vil delta aktivt inn i kommunens trafikksikkerhetsutvalg. Det er dette utvalget som bør få slik innspill som dere kommer med her, for å kunne komme i en aktiv dialog med fylkeskommunen som veieier.

Arbeiderpartiet vil også være en aktiv pådriver slik at vi får rullert kommunens trafikksikkerhetsplan, som vedtas av kommunestyret. En slik rullering søker innspill fra hele kommunen som prioriteres inn i en handlingsplan. Vi er helt avhengige av en prioritert handlingsplan for å at fylkeskommune skal gjøre tiltak på fylkesveier i vår kommune.


Denne veistrekningen og andre overbelastede veier i kommunen er fylkesveier. INP vil drive utstrakt lobbyvirksomhet mot fylket for å få gjennomslag for utbedring av disse veiene.
Vi vil jobbe for ett bredt samarbeid med øvrige partier for å fronte bedre fylkesveier i kommunen. Dette har vi også med i partiprogrammet. 

Dersom det er bekymring rundt gjennomgangstrafikk og bussbytte for skoleskyss er dette en sak Trafikksikkerhetsutvalget bør se på. Om mulig bør det finnes en bedre plass eller løsning for bussbytte. I slike tilfeller må det jobbes opp mot, og i samarbeid med fylket da dette er fylkesveier.

Kan ikke se å ha mottatt svar.
Dersom det er bekymring rundt gjennomgangstrafikk og bussbytte for skoleskyss er dette en sak Trafikksikkerhetsutvalget bør se på. Om mulig bør det finnes en bedre plass eller løsning for bussbytte. I slike tilfeller må det jobbes opp mot, og i samarbeid med fylket da dette er fylkesveier.


Utfordringen for kommunen er at nesten alt sortere under fylkeskommunen som er veieier av det aller meste av vei i kommunen. Kommunen får ikke tildelt midler for å gjøre slike investeringer og oppgraderinger, siden kommunen ikke er veieier.

Det kommunen kan gjøre er å ha en liberal praksis på hva som defineres som farlig skolevei og dermed komme inn under skyssordningen.

Når det gjelder krysset i Laget så ser Rødt den utfordringen og er enig i at dagens løsning ikke er tilstrekkelig. Rødt oppfordrer Laget Vel til å sende inn saken til kommunens trafikksikkerhetsutvalg og til fylkeskommunens trafikksikkerhets utvalg. Det er bare å sende en epost til henholdsvis kommunens postmottak og det samme for fylkeskommunens, og i emnefeltet skrive "Til Trafikksikkerhetsutvalg".

Det er de to utvalgene som har mest innflytelse på akkurat dette. Forøvrig vil Rødt følge dette opp i kommunestyret så godt det lar seg gjøre. Kommunestyret skal etterhvert sende innspill til Fylkeskommunen om hvilke trafikksikkerhets punkter der trengs utbedring på, og da er dette krysset naturlig å ta opp der. Rødt i Tvedestrand kan forøvrig  ta opp saken med Rødts fylkestingsgruppe etter valget.


Kan ikke se å ha mottatt svar.mandag 28. august 2023

VALG 2023 Svar spørsmål 1 - Støtte til frivilligheten - Oppdatert 2. sept

Tusen takk til alle partier som har tatt seg tid i en travel valgkamp til å besvare aktuelle spørsmål fra styret i Laget Vel. Svarene er utfyllende så de vil bli publisert ett av gangen.

Vi håper at vi har nådd alle partier og fått med svarende til de som har benyttet muligheten til å svare. Er det noe som mangler, så takker vi for rettelser/oppdateringer.

Rekkefølgen på besvarelsene er resultatet av en loddtrekning.

Spørsmål 1: Frivilligheten

Frivilligheten i Laget har flere tilbud som er tilgjengelig for alle kommunes innbyggere og som også benyttes av mange utenfor bygda. Den frivilligheten har i dag ingen kommunal støtte, men må selv skaffe midler for å dekke driften (eksempelvis vedlikehold, strøm og forsikring for alle bygg). Hvordan vil deres parti støtte/tilrettelegging for frivilligheten i og utenfor sentrum i den kommende perioden?


Parti

Svar til spørsmål 1: Støtte til FrivillighetenAt Laget Vel satser på frivillighet er veldig bra. At dere driver/drifter mange bygg er jo deres valg. Frivilligheten i Tvedestrand Sentrum er overveiende basert på søknadsbasert midler i hovedsak fra Gjensidigestiftelsen. Det finnes et utall midler der ute som alle som kan søke på, og Tvedestrand FrP ønsker å samle en oversiktsside for lag og foreninger som viser hvilke midler som det er mulig å søke på.

 


KrF heier på frivilligheten. Frivillige lag og foreninger er byggeklosser som bygger samfunnet vårt nedenfra, og det ønsker vi å bevare og styrke. Den økonomiske situasjonen kommunen vår er i, gjør at det ikke er mye penger politikerne kan flytte på eller bevilge. Dersom det skulle vise seg at det planlagte Innbyggernes hus, tidligere Skriverstua barnehage, skulle få støtte til strøm og drift, vil vi være klare og tydelige på at da må kommunen stille med samme støtte til andre lag og foreninger som har aktivitetstilbud for hele kommunens innbyggere. Her kan det ikke være forskjell på bygd og by. Det er jo ikke lengre for folk i sentrum å kjøre til Laget enn det er for innbyggere i Laget å kjøre til sentrum. Vi ønsker også å styrke den økonomiske støtten til frivillige lag og foreninger i de årlige budsjettene. Vi kan også se å muligheten for at foreningene kan få kommunal hjelp og veiledning til å søke midler der slike midler kan finnes.

Arbeiderpartiet vil støtte opp om frivillig arbeid både i og utenfor sentrum. Dette vil vi gjøre ved å støtte opp om frivilligsentralen og deres drift, men også ved budsjettvedtak prioritere at det settes av mer midler til lag og foreninger. Vi ønsker at Frivilligsentralen skal være en koordinator for frivilligheten sammen med kultursjef, slik at en kan ha en bedre oversikt over all det som skjer i hele kommunen. Så skal vi selvfølgelig være lyttende til de innspill som kommer fra grendene, og se om dette kan prioriteres ved at kommunen yter økonomisk eller praktisk bistand.


INP vil jobbe for at alt frivillig arbeid blir støttet av Kommunen i form av hjelp til søknadsskriving og innhenting av mulige kulturmidler. Det finnes mange ulike fond/støtteordninger som det er mulig å hente midler fra


Frivillighet er viktig i alle deler av kommunen, men kanskje spesielt ute i distriktene. Senterpartiet har gjentatte ganger oppfordret til økte bevillinger til lag og foreninger i budsjettforhandlinger inneværende periode, men har fått lite støtte fra posisjonen. Vi vil også minne om at det i siste møte før sommeren ble advart fra Senterpartiet om at det ville skape forventninger i lokalsamfunn dersom kommunestyret skulle vedta å støtte stiftelsen Innbyggernes Hus i Tvedestrand sentrum. Det gjenstår å se om disse forventningene innfris slik at frivillige lag og foreninger også utenfor Tvedestrand sentrum kan motta støtte til å dekke sine utgifter.


Kan ikke se å ha mottatt svar.
Når det gjelder driftskostnader til vedlikehold, strøm, forsikring for bygg som grendehus, så gis det heller ikke støtte til slikt i andre kretser, så vidt vi vet. Det eneste unntaket er Gjeving Grendehus, da det har vært en avtale mellom kommunen og Gjeving Grendelag AL i mange år, ifb bygging av gymsal etc til skolen.

Høyre er opptatt av at det skal være levende og aktive kretser og bygder i Tvedestrand. Vi har i vårt program en uttalelse om at ‘vi skal støtte aktiviteter og initiativ fra lokalsamfunnene’. Som vi vet har ikke kommunen veldig god økonomi, så i hvilken grad det betyr økonomiske bidrag, må vi se i budsjettsammenheng og i hvert enkelt tilfelle. Vi har oversikt over hvilke ønsker som er spilt inn til ‘Mulighetsstudie distrikt’ og vi målsetter at flere av ønskene derfra kan bli innfridd i løpet av noen år.

 Frivilligsentralen får ny leder nå i høst, og det må etableres en tydeligere strategi for hva Frivilligsentralen skal prioritere av oppgaver fremover. Distriktene må også vurderes i den sammenhengen. Leder av Frivilligsentralen vil også kunne være til støtte for lag, foreninger og Vel når det gjelder å søke økonomisk støtte via Tilskuddsportalen. Borøy Vel har klart å få støtte på mange hundre tusen kroner. På Dypvåg jobber de nå med Tuftepark, og de har nylig fått lov til å overta og pusse opp noen lekeapparater fra en av de gamle skolene.

 Dessuten har vi politikere vedtatt at vi skal være positiv til søknader om lokale gapahuker.

 Når det gjelder prosjektet Innbyggernes Hus i sentrum, så er dette et tiltak for alle innbyggere i hele kommunen. Pr nå vet vi for lite om hva dette eventuelt vil bli eller utvikle seg til, så det er derfor for tidlig å si noe om støtte/tilrettelegging for dette prosjektet.

 På generelt grunnlag er frivilligheten svært vesentlig for enhver kommune, og omtales i Regionplan Agder og i kommunens planer som helt vesentlig for utvikling og aktivitet i kommunene.

Hvorvidt vi kan få bakt inn i budsjettet til Tvedestrand kommune et pott på eksempelvis kr 100.000 pr år som lag, Vel og foreninger kan søke om, ville vært ønskelig. Men vi i Høyre tør ikke garantere det.


Rødt ønsker at det etableres en pott til frivilligheten som alle lag og foreninger i kommunen kan søke på. 

Kommunen får mye tilbake ved å putte penger inn i friviligheten. 

Kommunen betaler også for et et abonnement på en portal hvor frivilligheten kan søke om midler fra det offentlige til investeringer. Det er viktig at kommunen opplyser frivilligheten om denne portalen og kurser i hvordan bruke den.


Kan ikke se å ha mottatt svar.
søndag 27. august 2023

VALG 2023 - Fire spørsmål fra Laget

Nedenfor er 4 spørsmål utarbeidet av styret i Laget Vel. Målet med spørsmålene er å bidra til positivt til engasjement ved årets valg.

Spørsmålene er forsøkt stilt til alle partier som stiller liste i Tvedestrand. Vi håper at spørsmålene har nådd fram til rett mail-adresser.  

Svar vil bli sammenstilt og publisert på www.lagsida.blogspot.com i uke 35.


Spørsmål 1: Frivilligheten

Frivilligheten i Laget har flere tilbud som er tilgjengelig for alle kommunes innbyggere og som også benyttes av mange utenfor bygda. Den frivilligheten har i dag ingen kommunal støtte, men må selv skaffe midler for å dekke driften (eksempelvis vedlikehold, strøm og forsikring for alle bygg). Hvordan vil deres parti støtte/tilrettelegging for frivilligheten i og utenfor sentrum i den kommende perioden?

 

Spørsmål 2: Samferdsel

Laget har opplevd en veldig stor økning av gjennomgangstrafikken de siste årene som skaper bekymring. Stor bekymring skaper også skolelevers bussbytte midt i Lag-krysset som oppleves som veldig utrygt. Hva vil deres parti gjøre for å skape tryggere ferdsel og skolevei for hele kommunen?

 

Spørsmål 3: Kommunale investeringer

Kommunens investeringsplan fra 2016 la opp til at mer enn 97 % av alle kommunale investeringer skulle gjennomføres sentrumsnært. Resultatet 7 år senere er nok at sentrum er tilgodesett med enda større investeringer enn planlagt. Hva er deres partis holdning til evt. forslag til lønnsomme kommunale investeringer (eksempel høy vekst pr. investert krone) utenfor sentrum?

 

Spørsmål 4: Helsårsboliger

I Laget er flere boliger solgt til fritidsbruk. De siste 15 årene har antallet boliger i Tvedestrand som brukes som fritidsbolig trolig mer enn doblet seg. Hva mener deres parti kan gjøres for å bidra til at flere boliger igjen blir helårsboliger?