onsdag 18. november 2020

Flere barn født i Laget


2020 må sies å ha vært et fruktbart år for Laget. Hele 4 nye verdensborgere har vi vært så heldig å få. Utlevering av flagg til disse barna som er født i løpet av pågår.

Sett i forhold til folketallet så er dette tre ganger så høyt fødselstall som gjennomsnittet for kommunen de siste årene.

Gratulerer !  

søndag 15. november 2020

Plan for Sagliene godkjent for høring

 

Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i møtet 10. november enstemmig  detaljreguleringsplan for Sagliene (Laget). Dette var i tråd med Kommunedirektørens forslag.

Begrunnelsen for vedtaket er at planen anses å være i tilstrekkelig samsvar med intensjonen i kommuneplanens arealdel med bestemmelser om spredt boligbygging med maksimalt 4 boliger. Planen ivaretar hensyn til allmennhetens ferdsel langs sjø og vassdrag samt landskapsbildet.

Før vedtatt plan sendes ut og kunngjøres skal det gjøres noen spesifiserte oppdateringer i plankartet og i bestemmelsene. Flere detaljer er å finne i sakspapirer fra Tvedestrand kommune