torsdag 2. februar 2012

referat årsmøte i IL og VEL

ÅRSMØTE PÅ LOKALET 26.01.2012
LAGET VEL OG LAGET IL
Det var ca. 27 fremmøtte, vi serverte påsmurte rundstykker, kaker og kaffe.
Harry ønsket velkommen.

Sak 1. Innkalling – godkjent.

Sak 2. Valg av referent – Kirsti

Sak 3. Valg av møteleder – Kristian M

Sak 4. Orientering fra Tel Ag.
Bjørge Vågsmyr orienterte om at legging av fiberkabelen i bygda nå nærmer seg ferdig. Det vil si at alle vil nå få ca. 2GB hastighet. Det vil bli stor forskjell fra tidligere, da har vi hatt ca. 500mB hastighet. Det vil også bli mulighet for å få fiberkabel til hver enkelt husstand. Det vil da være ønskelig for Tel Ag at vi i Laget Vel lager en liste over hvem som kan være interessert. Dette for å kunne gi best mulig pris til hver og en. Jo flere jo bedre .For å kunne få fiber til flere husstander enn de som er tilknyttet strekningen mellom Lisand og Trafo kiosk ved Strømslandskleiva, kan det bli aktuelt med dugnad for å få til dette.

Sak 5. Referat fra kasserer.
Se eget referat vedlagt.
Henry gikk igjennom regnskapene til både Laget IL og Laget Vel.
Regnskapene ble godkjent. Etter noe justering, ble også budsjettene godkjent.

Sak 6 Referat fra formannen.
Se eget referat vedlagt.
Harry leste referatet fra formannen – godkjent.

Sak 7 Medlems kontigent Laget vel
Kontigenten er ikke sendt ut for året 2011. Vi har fått tilbakemelding på at den har vært savnet. Harry orienterte om hvorfor den ikke har vært sendt ut. Det har vært stor dugnadsinnsats og store arrangementer i 2011, derfor valgte styret og ikke sende ut medlemskontigent. Men den vil komme ut nå for 2012. ( Dette gjelder Velet). Kontingenten til IL ble sendt ut, men det ble ikke foretatt purring på denne.
Beløpet på kontigentene skal forbli uendret, men passive medlemmer skal endres til støttemedlemmer. Når det gjelder hvem som er familie i familekontigenten, så skal det være de som har registrert adresse i husstanden.

Sak 8 Støttekontigent Laget Vel
Det ble vedtatt på årsmøtet at det skal sendes ut giro med støttekontigent for Laget Vel. Det er frivillig å støtte.Sak 9 Lekeplass/Uteareal rundt klubbhuset.
Ellen Johanne orienterte om EUs nye lover og regler for å anlegge lekeplass. Det er nå kommet inn kr. 113.000,- i merkede midler til den nye lekeplassen.
Se budsjett og framdrift fra Ellen Johanne. Det er ønskelig at det blir satt opp datoer for dugnad så snart som mulig, slik at bygdas folk kan avsette tid til å hjelpe til. Det må settes opp en arbeidsgruppe som står ansvarlig for å holde framdriften. Styret organiserer dette.

Sak 10Evaluering av felles styre.
Etter 1 års samdrift kom det ikke inn noen ønsker om endringer av styret. Bygdas folk er fornøyd med hvordan styret fungerer.

Sak11 Kjønnsfordeling i NIF og NIFs organisasjonsledd.
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Eventuelt:
 Henry orienterte rundt erstatnings sak på skolebygget, og forklarte hvorfor vi har godtatt beløpet fra forsikringsselskapet.
 Kristian Martin orienterte om byggefeltgruppa. De har ikke fått jobbet noe særlig med saken forløpig, men håper å komme sterkere tilbake i 2012. Tvedestrand Kommune virker positive.
 Fartsdumpene i Laget.
Fartsdumpene har hatt positiv effekt, men det er ønskelig med flere. Det er også ønskelig med en rundkjøring i Lag-krysset. Her skjer flere ulykker hvert år. Vi må holde dialog med Vegvesenet om disse sakene.
 Hjelp til arrangementer.
Det er ønskelig fra styret at bygdas folk settes seg opp på en liste over arrangementer de kan hjelpe til med. Det kan være vanskelig å få folk til å hjelpe til. Det ble vedtatt å sende ut et skriv i postkassene, hvor folk setter som opp i en type personbank.Laget 1/2-12

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar